Miljö

Miljöarbete

Miljöpolicy

Industriprodukter i Örebro AB strävar vi i vårt dagliga arbete efter att minska miljöbelastningen och därmed bidra till en ren och hälsosam miljö. Vårt grundkrav är att tillämpliga lagkrav uppfylls. Vid val av material och produktionsteknik beaktar vi miljöaspekter. Vi strävar efter en effektiv användning av material och energi i vår produktion. Vi källsorterar avfall. För våra godstransporter anlitar vi speditionsföretag som möjliggör samlastning av gods. Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

ISO 14001

ISO 14001 är en internationellt accepterad standard, som utgör grunden för fastställande av miljöledning, och som kan användas i alla typer av organisationer inom alla slags industrier. Grunden till ISO 14 001 är de 55 skall-kraven. Dessa kan ses som komponenter för att lyckas med miljöledningssystem. Det är de 55 kraven som kommer att revideras genom miljöledningsarbetet. Sedan januari 2014 är Industriprodukter i Örebro AB certifierade enligt ISO 14001.

Miljömål

För att minska användningen av papper är ett av våra mål att få igång en fullt fungerande e-fakturering gentemot kunder och leverantörer. Vi kommer även att utöka vårt sortering av avfall. Vi byter ut en av våra containrar för brännbart till en container för PVC. Samtidigt så drar vi igång separat återvinning av mjukplast i expanderande påsar från Suez.

Förnybar energi

Vid årsskiftet 2011/2012 förvärvades två stycken vindkraftverk, Bodberget 2 & 3, 20 mil norr om Östersund. Under 2016 förvärvades även Bodberget 1. Under 2015 installerades en anläggning för solenergi på taket till våra lokaler. Vi driver idag hela våran anläggning och produktionspark baserat på förnybar energi.

Kontakta oss med dina funderingar